مقاله

بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش

دكتر فهميه خراساني
دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر غلامحسين غلامحسين زاده
دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر حميدرضا شعيري
دانشيار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربيت مدرس

 

 

انجمن علمی

فرم ورود اعضاء انجمن