مقاله

تحلیل دستاوردهای ویراستاری در ایران با نگاهی به آثار منتشر شده تا دهه 1390

دکتر اصغر اسمعیلی

استادیار پژوهشی بنیاد دانشنامه نگاری ایرانانجمن علمی

فرم ورود اعضاء انجمن