بانک اطلاعاتی ویراستاران

تکمیل فرم عضویت بانک اطلاعاتی ویراستاران این بانک اطلاعاتی با هدف ساماندهی وضعیت ویراستارن کشور تهیه شده است. پس از تکیمل اطلاعات و ارزیابی های لازم از دانش و تجربه ویراستاران خبره در راه اندازی شعبه های انجمن در شهرهای مختلف و برگزاری دوره های آموزشی و اجرای پروژه ها( طرح های) ویراستاری استفاده خواهد […]

سخن انجمن

سخن انجمن سخن انجمن علمی ویراستاری ایران     ویرایش در معنای امروزینش سابقه چندان طولانی ای در ایران ندارد. با این همه در روزگار فعلی آن چنان گسترشِ بی حد و حصری یافته، که خود به یک مشکل تبدیل شده است.   هر کسی از هر گوشه ای ادعای ویرایش و ویراستاری می کند […]