بانک اطلاعاتی ویراستاران

تکمیل فرم عضویت بانک اطلاعاتی ویراستاران این بانک اطلاعاتی با هدف ساماندهی وضعیت ویراستارن کشور تهیه شده است. پس از تکیمل اطلاعات و ارزیابی های لازم از دانش و تجربه ویراستاران خبره در راه اندازی شعبه های انجمن در شهرهای مختلف و برگزاری دوره های آموزشی و اجرای پروژه ها( طرح های) ویراستاری استفاده خواهد […]