سخن انجمن

سخن انجمن سخن انجمن علمی ویراستاری ایران     ویرایش در معنای امروزینش سابقه چندان طولانی ای در ایران ندارد. با این همه در روزگار فعلی آن چنان گسترشِ بی حد و حصری یافته، که خود به یک مشکل تبدیل شده است.   هر کسی از هر گوشه ای ادعای ویرایش و ویراستاری می کند […]