اولین جلسه هیات مدیره انجمن تشکیل شد

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایراندر این جلسه، اعضاء به اتفاق آراء آقای دکتر محمد جعفر یاحقی را به سمت رئیس، آقای دکتر سید محسن حسینی را به عنوان نایب رئیس و خانم دکتر افسون قنبری را به سمت خزانه دار انجمن انتخاب کردند با درود و مهر به آگاهی یاران انجمن می رساند، […]