مقاله

استناد در آثار علمی: چاله ها و چالش ها

دکترعباس حری

استاد دانشگاه تهران

 اعظم شاهبداغی

کارشناسی ارشد اطلاع رسانی و کتابداری

انجمن علمی

فرم ورود اعضاء انجمن