سُفته

سفته به معنای “برات و حواله تجاری” از معدود کلماتی است که خواص آن را غلط و عوام صحیح تلفظ می‌کنند. این واژه فارسی است و تلفظ صحیح آن به ضمّ اول است و نه به فتح. واژه سفته از فارسی به عربی رفته و سّفتَجَه به ضم اول شده است. اما در عربی جمع مکسرِ سَفاتِج و مصدر سَفتَج را نیز از آن ساخته‌اند که هر دو به فتح اول است. محتمل است که در فارسی امروز تلفظ غلط سَفته به فتح اول از همین‌جا ناشی شده باشد.

فرم ورود اعضاء انجمن