عدم

این کلمه به معنی «نابودی و نیستی» است. در فارسی فصیح بهتر است تا آنجایی که می‌توانیم از به کار بردن آن برای ساختن متضاد پرهیز کنیم.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن