مقاله

مقایسه و ارزش یابی شیوه های استناد

روح الله سلیمانی پور

كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی :: ره آورد نور :: بهار 1391 – شماره 38
از 22 تا 2

 

انجمن علمی

فرم ورود اعضاء انجمن