آتش گشودن

این عبارت و عبارت‌هایی مانند: به آتش بستن، به آتش کشیدن و زیر آتش گرفتن گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی است. در زبان معیار بهتر است به جای آنها از: آتش کردن، تیراندازی کردن، شلـیک کردن و غیره استفاده کنیم.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن