اتاق/اطاق

 «اتاق» کلمهٔ ترکی است که گاهی صورت «اطاق» و «اطاغ» نوشته می‌شود . صورت دیگری ازاین کلمه وثاق است که احتمالاً به صورت «وتاق» بوده است. بهتر است این کلمه را به صورت «اتاق» بنویسم .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن