اساسنامه انجمن

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت پژوهشي

كميسيون انجمنهاي علمي ايران 

اساسنامه انجمن ویراستاری ایران

 

     فصل اول – كليات و اهداف

     ماده 1: به‌منظور سیاستگذاری ،گسترش، پيشبرد و ارتقای علمي دانش ویراستاری،تقویت زبان فارسی،ایجاد مرجعیت علمی در امر ویرایش،تهیه ، تدوین و اصلاح شیوه نامه های ویراستاری،تربیت، توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌ ویراستاری، انجمن .ویراستاری ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌ شود.

     ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي، داوطلبانه و غیرسیاسی است كه در زمينه‌ها ی  آموزشی و پژوهشي فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و ریيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

     ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران است  و شعب آن پس از تصویب هیات مدیره انجمن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

     تبصره: هيأت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند مشروط بر آنكه موضوع به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسانده و مورد تائيد قرارگيرد.

     ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

 

فصل دوم  وظايف و فعاليتها:

     ماده 5: به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- اجرای تحقيقات علمی در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي
                   با دانش ویراستاری سر و كار دارند.

          2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي، بازنگري و اجراي طرح‌ها و
                    برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

          3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتازدر زمینه ویراستاری.

          4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

5-5-  برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

فصل سوم  انواع و شرايط عضويت

 

       ماده 6:

    1 -6-عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های زبان و ادبیات فارسی،زبان و ادبیات انگلیسی ،.زبان و ادبیات فرانسه،سایر زبانها   و نیز رشته‌هاي وابسته مانند زبان شناسی باشند، مي‌توانند پس از تایید هیات مدیره به‌عضويت پيوسته درآيند.

2-6- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي بند 1- 6 هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي:

تمامی دانشجوياني كه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  يكي از رشته‌هاي بند 1- 6 به تحصيل اشتغال دارند

4-6- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي  آنان در زمينه‌هاي .ویراستاری حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك­هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5-6- عضویت مؤسساتی (حقوقي)

كليه سازمانها و اشخاص حقوقي دولتي يا خصوصي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و اجرایی مرتبط، فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌توانندبا تصویب هیات مدیره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

    ماده 7: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود به عنوان حق   

    عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي  انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضای افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

     ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

 

فصل چهارم  اركان انجمن

     ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي        ب: هيأت مديره       ج: بازرس    

الف: مجمع عمومي

     ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با  تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

3-10- در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست و حداكثر چهل روز بعد تشكيل مي‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذ آراء مي‌تواند بصورت مکاتبه ای  ـ براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به‌صورت مکاتبه ای،يادرج  آگهي در روزنامه‌ كثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2: يك‌سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.

تبصره 4: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

     ماده 11: وظايف مجامع عمومي

الف مجمع عمومي عادي

–       انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يك بارزس اصلي)

–       تصويب خط مشي انجمن

–       بررسي و تصويب پيشنهادهای هيأت مديره و بازرس (بازرسان)

–       تعيين ميزان حق عضويت

–       عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

–       بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب  مجمع عمومي فوق‌العاده

–       تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

–       تصويب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك ریيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره 3: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 4: اعضاي هيئت رييسه مجمع عمومی نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزدكرده‌اند.

پ هيات مديره

     ماده 12: هيات مديرة انجمن مركب از 7 عضو اصلي و2 عضو علي‌البدل است. كه هر 3 سال يك بار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

          1-12- هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش ازدو دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

         2-12- حداكثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت كسب بيش از  4/3  آرا حاضران در جلسه مي توانند براي دوره هاي ديگر به عضويت هيأت مديره درآيند.

3-12- عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

4-12- هيأت مديره  حداكثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود و انتخاب یک رئیس هیات مدیره، یک نائب رئيس، يك خزانه دار و يك دبير از بین اعضای خود اقدام ‌نمايد.

5-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئیس يا نائب رئيس هیات مدیره  و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس يا نائب رئيس انجمن معتبر است.

6-12- هيات مديره موظف است برحسب نياز حداقل هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

8-12- كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.

9-12- حضور اعضاي هيأت مديره در جلسات  ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

10-12- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

11-12- حضور بازرس (بازرسان)  در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

     ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي؛

2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

3-13- هيأت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض، به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.

4-13- جز موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيات مديره تمامی اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت دارا ست.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به‌غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي

10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13-13- هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيات مديره و بازرس پيشين تا تاييد هيات مديره و بازرس جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهندداشت.

ج  بازرس (بازرسان)

     ماده 14: مجمع عمومي عادي 1نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و1 نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت3سال انتخاب مي‌نمايد.

          تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

     ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

          1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

          2-15- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

          3-15- گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

          تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

ماده 16: وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است:

1-16- ادارة امور جاري دبیرخانۀ

2-16-جمع آوري صورتجلسات و پی گیري تصمیمات متخذه

3-16-انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

ماده 17:  وظایف خزانه دار به شرح زیر است:

1-17 – رسیدگی به امور مالی  انجمن

2-17-تهیه و تنظيم دفاتر قانوني و ارائه ترازنامه و گزارش مالی به مجمع عمومی و مراجع ذي ربط.

ماده 18: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل  دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.

1)     گروههاي تخصصي

2)     كميته آموزش و پژوهش

3)     كميته انتشارات

4)     كميته آمار و اطلاعات

5)     كميته پذيرش و روابط عمومي و امور بین ­الملل

6)      كميته گردهمايي‌هاي علمي

1-18- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيزخواهد بود.

فصل پنجم  بودجه و مواد متفرقه

     ماده 19: منابع مالي انجمن عبارتند از:

          1-19- حق عضويت‌ اعضا

          2-19- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي

          3-19- دريافت هدايا و كمكها

          4-19- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهدشد.

     ماده 20: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

     ماده 21: كليه وجوه انجمن به پیشنهاد خزانه دار و تصویب هیئت مدیره  در حساب مخصوصي نزد یکی از  بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

     ماده 22: هيچ يك از اعضای هیأت مدیره یا صاحبان سرمایه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا  سرمايه را نداشته ، خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمايند.

     ماده 23: كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

     ماده 24: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

     ماده 25: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به  نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

     ماده 26: درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به يكي از به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

     ماده 27: اين اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، 27 ماده، 53 زيرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ ….. ….. هجری خورشیدی به تصويب هیات موسس انجمن ویراستاری ایران رسيد.

فرم ورود اعضاء انجمن