اولین جلسه هیات مدیره انجمن تشکیل شد

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران
در این جلسه، اعضاء به اتفاق آراء

آقای دکتر محمد جعفر یاحقی را به سمت رئیس، آقای دکتر سید محسن حسینی را به عنوان نایب رئیس و خانم دکتر افسون قنبری را به سمت خزانه دار انجمن انتخاب کردند

 

با درود و مهر به آگاهی یاران انجمن می رساند، اولین جلسه هیأت مدیره انجمن ویراستاری ایران روز شنبه ۵ مهرماه، با هدف تعیین سمتهای رسمی انجمن برگزار شد. در این جلسه، اعضاء به اتفاق آراء آقای دکتر محمد جعفر یاحقی را به سمت رئیس، آقای دکتر سید محسن حسینی را به عنوان نایب رئیس و خانم دکتر افسون قنبری را به سمت خزانه دار انجمن انتخاب کردند. همچنین در این جلسه مقرر شد، جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یک بار، برگزار شود. جلسه بعدی هیأت مدیره با هدف تعیین راهبرد یکساله انجمن و برنامه ریزی مناسب در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی ، روز یکشنه ۲۰مهر ماه، تشکیل خواهد شد

فرم ورود اعضاء انجمن