تا چه اندازه ویرایش کنیم؟

استاد مرحوم دکتر حسن ذوالفقاری برای سطح و میزان ویرایش آثار گوناگون، معیارهایی را ارائه داده اند: ۱.هرقدر متن ادبی‌تر باشد، باید ویرایش ما کمتر و سنجیده‌تر باشد. مثلاً حق نداریم متن شعر را ویرایش کنیم. به همین ترتیب، هرچه از متون ادبی به‌سوی متون علمی حرکت می‌کنیم، ویرایش متن راحت‌تر و ضروری‌تر می‌شود. ۲. میزان تسلط نویسنده بر اصول نگارش. وقتی حس می‌کنیم که با نویسنده‌ای آگاه روبه‌روییم، باید میزان تصرف‌های خود را کم کنیم. ۳. نوع اختیاری که ناشر یا مؤلف به ویراستار می‌دهد. البته – مگر در موارد استثنایی- اصول نگارش و ضوابط چاپ و نشر را بر خواست‌های شخصی مؤلف ترجیح می‌دهیم. ۴. میزان دسترسی به مؤلف وقتی مؤلف درگذشته است، دیگر برای ویرایش ادبی متن او، تقریباً هیچ اختیاری نداریم و هرچه از زمان تألیف اثر بگذرد، حق تصرف ما در آن کمتر می‌شود، به‌ویژه اگر مؤلف یا اثرش صاحب شهرتی باشد. از سوی دیگر هر اثر نشان‌دهندهٔ نظم و نثر رایج در آن دوره است. بنابراین گاه برای حفظ اصالت نثر، ناچاریم از ویرایش‌های مختصر هم بپرهیزیم.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن