تجدید واژه گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی

این واژه گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی است که در آغاز بعضی اسم‌ مصد‌رها می‌آید و معنی « دوباره انجام دادن کاری » می‌دهد مانند : تجدید بنا ، تجدید نظر ، تجدید حیات و غیره. در زبان معیار بهتر است در ترکیب‌های فوق و نظائر آن به جای «تجدید» از واژه‌های «باز» و «دوباره» استفاده کنیم .
مانند بازبینی به جای تجدید نظر
بازسازی به جای تجدید بنا
زندگی دوباره به جای تجدید حیات.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن