مقاله

تحلیلی ویرایشی بر کتاب نگارش 1 پایه ی دهم

دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران
مرتضــی تــوانا
دبیر زبان و ادبیات فارسی سنندج

 

انجمن علمی ویراستاری ایران ویراستاری ایران

فرم ورود اعضاء انجمن