تلفناً

تلفن یک واژه فرانسوی است و افزودن تنوین عربی بر آن جایز نیست. باید به‌جای آن از عبارت «تلفنی» استفاده شود.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن