زادبوم/ زاد‌و‌بوم

زادبوم به معنای «محل تولد و سرزمین مادری» است و نوشتن آت همراه «واو» عطف و به صورت «زاد و بوم» جایز نیست.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن