زَوّار – زُوّار

زَوّار به فتح اول و تشدید و فتح دوم؛ صیغه مبالغه و به معنای “بسیار زیارت کننده” است. زُوّار به ضمّ اول و تشدید و فتح دوم؛ جمع زائر و به معنای “زیارت کنندگان” است. در تداول، غالبا زُوّار را به فتح اول و به معنای “زائران” به کار می‌برند که غلط است. – نجفی، ابوالحسن. (۱۳۸۹). غلط ننویسیم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پانزدهم، ص. ۲۲۲.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن