سایر…..دیگر


این دو واژه هم معنی است و نمی‌توان آن‌ها را در یک جمله و برای بیان یک موضوع به کار برد . با گفتن یکی نیازی به ذکر دیگری نیست : نمونهٔ غیر معیار : سایر کشور‌های دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند .
نمونهٔ معیار : کشور‌های دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن