سور/صور

سور به معنی «مهمانی به مناسبت پیش‌آمد خوب» و «خوشی و شادمانی» است .
 
صور نوعی ساز شبیه شاخ از خانواده سازهای بادی بود که با دمیدن در آن صدا تولید می‌شده است .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن