صحنه آرایی/صحنه آرائی

«آرایی» واژه فارسی است و املای آن به همین صورت یعنی با «ی» درست است. بنابراین باید «صحنه آرایی» بنویسیم نه «صحنه آرائی»

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن