ضرب‌المثل زدن

«ضرب» در عربی به معنی «زدن» است و ضرب‌المثل در معنی «زدن مثل، آوردن مثل در میان کلام» به کار می‌رود . بنابراین با ذکر یکی‌ از واژه‌های «ضرب» یا «زدن» نیازی به آوردن دیگری نیست و می توان به‌ جای آن از تعبیر «مثل زدن» استفاده کرد.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن