طلایی/طلائی

«طلایی» منسوب به طلاست و املای آن به همین صورت یعنی با «یا» درست است.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن