فارسی/پارسی/پهلوی

«فارسی» را برای زبانی به کار می‌بریم که از هزار و دویست سال پیش در ایران متداول است . «پارسی» را برای زبان دورهٔ ساسانی و «پهلوی» را برای زبان دورهٔ اشکانی به کار می‌برند .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن