مصادیق «حشو» را بشناسیم و از آن بپرهیزیم:

مصادیق «حشو» را بشناسیم و از آن بپرهیزیم:

🔸

فرض اساسی این تئوری [عبارت از] این است که بروز رفتار پرخاشگرانه، همیشه به‌معنای وجود ناکامی است.

🔹

شرایط سیاسی و اجتماعی [موجود در] سده‌های چهارم و پنجم هجری در ایران، موجب پیدایش آثار حماسی می‌شود.

🔸

نثر در معنیِ عام [عبارت است از] کلامی مکتوب «است» که به گفتار عادی، محاوره‌ای و شفاهی نزدیک است.

🔹

مطالب [مطرح‌شده در] قسمت اول مقاله، دارای جنبهٔ تاریخی است.

🔸

بخش آموزش نیز [به‌طور] مجزا به فعالیت خود می‌پردازد.

🔹

لجستیک [مقوله‌ای است که] در سازمان‌ها کاربرد فراوان دارد.

🔸

ارائهٔ تعریفی از کتاب [کاری] دشوار است.

🔹

در نهایت [امر] می‌توان بین وجوه تولید و ادبیات نوعی ارتباط برقرار کرد.

🔸

در این روش ابتدا با مخلوط [شامل] ماسه و سیلیکات سدیم یک قالب با استحکام کم تهیه می‌شود.

🔹

این کتاب اصولاً [کتابی است که] از ادبیات فارسی در دورهٔ بعد از جنگ جهانی اول سخن می‌راند. نمونه‌ها برگرفته از: محمد دانشگر، «حشو در نوشته‌های امروز»، پژوهش‌های ادبی، ش۴، تابستان۱۳۸۳

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن