معونت/ مئونت

معونت به معنای «کمک ، یاری» است . مئونت به معنی « هزینه، خرج» و « رنج ، زحمت» است .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن