موسسان انجمن

Moasesin (2)
دکترغلامحسین غلامحسین زاده دانشگاه تربیت مدرس
Moasesin (7)
دکترمحمد دانشگر دانشگاه امام حسین (ع)
Moasesin (3)
دکتر مریم شریفی نسب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Moasesin 8
دکتر سید علی قاسم زاده دانشگاه امام خمینی(ره)
Moasesin (10)
دکتر محمد رضا عنانی سراب دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت موسس
دکترمنوچهر اکبری دانشگاه تهران
Moasesin (1)
دکتر حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
Moasesin 12
دکتر سید محسن حسینی دانشگاه قزوین
Moasesin (9)
دکتر سید مهدی طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی
Moasesin (11)
دکتر آبتین گلکار دانشگاه تربیت مدرس
Moasesin (4)
دکترمهین پناهی دانشگاه الزهرا(س)
عضو هیئت موسس
دکتر نعمت اله ایرانزاده دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت موسس
دکتر ابراهیم حدایار دانشگاه تربیت مدرس
Moasesin (6)
دکتر ضیا الدین تاج الدین کاوردی دانشگاه علامه طباطبایی
Shoayri
دکتر حمید رضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس

فرم ورود اعضاء انجمن