موسسان انجمن

دکترغلامحسین غلامحسین زاده دانشگاه تربیت مدرس
دکترمحمد دانشگر دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر مریم شریفی نسب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سید علی قاسم زاده دانشگاه امام خمینی(ره)
دکتر محمد رضا عنانی سراب دانشگاه شهید بهشتی
دکترمنوچهر اکبری دانشگاه تهران
دکتر حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید محسن حسینی دانشگاه قزوین
دکتر سید مهدی طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آبتین گلکار دانشگاه تربیت مدرس
دکترمهین پناهی دانشگاه الزهرا(س)
دکتر نعمت اله ایرانزاده دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ابراهیم حدایار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ضیا الدین تاج الدین کاوردی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حمید رضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس

فرم ورود اعضاء انجمن