نکته‌هایی برای درست‌نویسی

کلمۀ غیرمنصرف در زبان عربی تنوین نمی‌گیرد. از میان کلمات غیرمنصرف عربی به دو کلمه در زبان فارسی تنوین داده‌اند که غلط محسوب می‌شود و آن دو کلمه عبارت است از: اقلّاً و اکثراً . می‌توان به‌جای این دو کلمه، ترکیب‌های «حداقل و حداکثر» یا کلمات مترادف با آنها را به کار برد. نیکوبخت، ناصر. (۱۳۹۹). مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار. چاپ هشتم. تهران: چشمه. ص ۶۲.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن