نکته‌هایی دربارۀ تایپ عنوان‌ها

۱. بعد از عناوین در سطر مستقل، هیچ‌گونه نشانه‌ای نمی‌آید. ۲. عنوان‌های وسط در وسط، شمارۀ عددی یا حرفی نمی‌گیرد. ۳. نوع قلم عنوان باید متناسب با متن، یک یا دو فونت درشت‌تر باشد. ۴. قلم عنوان اصلی از فرعی، و فرعی از فرعی‌تر درشت‌تر است. ۵. در کتاب‌هایی که از فصل‌ها و بخش‌های متعددی تشکیل شده، شایسته است جدول‌ها، نمودارها، شکل‌ها، نقشه‌ها نیز بر اساس شمارۀ فصل‌ها و بخش‌ها به‌طور مستقل شماره‌گذاری شود. معمولاً شمارۀ جدول‌ها و نقشه‌ها همراه با معرفی آنها در بالا، و شمارۀ نمودارها و شکل‌ها در زیر آنها درج می‌شود. ۶. بعضی از عناوین، مانند چکیده، مقدمه، فهرست مندرجات، کتابنامه، ضمایم و نمایه‌ها شماره‌گذاری نمی‌شوند.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن