کمیته های اجرایی انجمن علمی ویراستاری ایران

مسئول کمیته امور شعب و همکاری های بین المللی
مسئول کمیته پژوهش
مسئول کمیته آموزش
مسئول کمیته خدمات ویراستاری
مسئول کمیته روابط عمومی و امور اجرایی

فرم ورود اعضاء انجمن