کمیته های اجرایی انجمن علمی ویراستاری ایران

Moasesin (1)
مسئول کمیته امور شعب و همکاری های بین المللی
Moasesin 8
مسئول کمیته پژوهش
Moasesin 12
مسئول کمیته آموزش
Moasesin (7)
مسئول کمیته خدمات ویراستاری
Moasesin (3)
مسئول کمیته روابط عمومی و امور اجرایی

فرم ورود اعضاء انجمن