نکته های ویرایشی:

اخبار

ویژگی منحصر به فرد انجمن‌علمی ویراستاری ایران این است که مؤسسان و اعضای هیئت مدیره انجمن، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور هستند

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایراندکتر دانشگر در مصاحبه با خبر گزاری مهر گفت: ویژگی منحصر به فرد انجمن‌علمی ویراستاری ایران این است که

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن