نکته های ویرایشی:

اخبار

بیانیه انجمن [استادان]زبان و ادبیات فارسی در محکومیت اقدام وزارت آموزش و پرورش در خصوص احراز شرایط نامتعارف برای تصدی دبیری زبان و ادبیات فارسی

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایرانبیانیه بیانیه انجمن [استادان]زبان و ادبیات فارسی در محکومیت اقدام وزارت آموزش و پرورش در خصوص احراز شرایط نامتعارف

ادامه مطلب »
اخبار

دهمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن زبان و ادبیات فارسی آبان ماه 1399 برگزار می شود

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایراندانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی [استادان] زبان و ادبیات فارسی ایران در جهت اعتلای پژوهش­ های حوزه زبان

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن