نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

سُفته

سفته به معنای “برات و حواله تجاری” از معدود کلماتی است که خواص آن را غلط و عوام صحیح تلفظ می‌کنند. این واژه فارسی است

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

عدم

این کلمه به معنی «نابودی و نیستی» است. در فارسی فصیح بهتر است تا آنجایی که می‌توانیم از به کار بردن آن برای ساختن متضاد

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

شاعر پیشه/ عاشق پیشه

برخی معتقدند که همراه کلمهٔ «پیشه» باید نام آن پیشه بیاید نه نام دارندهٔ آن. بنابراین باید به جای «شاعر پیشه» و «عاشق پیشه»، «شاعری

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن