نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

مجهول نابجا

فعل مجهول جزو ساخت‌های طبیعی و رایج زبان فارسی است و هنگامی به‌کار می‌رود که فاعل در جمله ذکر نشود و فعل به مفعول (نایب‌فاعل)

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

چرا که نه؟

این عبارت که اغلب در جواب جمله‌های منفی یا استفهامی به کار می‌رود گرته برداری از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است و در زبان معیار

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سالانه/ماهانه

چنانکه می‌دانیم در زبان فارسی کلماتی را که در جمع «ان» می‌گیرند با افزودن «ها» یِ غیرملفوظ می‌توان تبدیل به صفت یا قید کرد مانند

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

ثمر / سمر

ثمر به معنی میوه است و مجازاً در معنی « نتیجه و حاصل» به کار می‌رود .سمر به معنی « حکایت، افسانه و داستان »

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

ریسک خطرناک؟

«ریسک» به معنی «اقدام به کاری که خطری در آن پیش‌بینی می‌شود» و نیز به معنی «احتمال خطر» است. بنابراین با گفتن «ریسک» نیازی به

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن